Svet-Stranek.cz
vítejte

Realizace záměrů a cílů:

Realizace záměrů a cílů

Vzdělávací nabídka je dětem předkládána v podobě integrovaných bloků, které rozvíjejí jejich schopnosti, dovednosti, návyky, postoje i hodnoty a rozšiřují jejich poznání. Třídní vzdělávací program vychází z ŠVP jednotlivých škol, charakteristiky třídy a konkrétní vzdělávací nabídky v rámci integrovaných bloků
a témat.
Odpovídá zaměřením, úrovní, náročností, potřebám, možnostem
a zkušenostem dětí ve třídě. Vychází z pedagogických evaluačních činností.
Je otevřený, postupně dotvářený, měnitelný. V souladu s ŠVP učitelky tvoří třídní vzdělávací programy. Rozpracovávají hlavní témata, stanovují si cíle, metody
a formy práce s ohledem na věkovou skupinu, se kterou pracují. Aplikují výchovné metody včetně individuální práce s dětmi se specifickými potřebami.
V tématických plánech je zahrnuto plnění průběžných specifických cílů z pěti oblastí.


1. Dítě a jeho tělo - lidské tělo, jeho části, vývoj a změny, zdravé životní návyky, ochrana zdraví, sebeobsluha, věci kolem nás.
2. Dítě a psychika - dorozumívání mezi lidmi, předměty a jejich vlastnosti, prostorové pojmy a souvislosti, číselné a matematické pojmy, elementární časové pojmy, lidé a jejich vlastnosti, přirozená různost lidí, individualita
3. Dítě a ten druhý - vztahy mezi lidmi, rodina, vztahy mezi dětmi v kolektivu, pravidla vzájemného chování
4. Dítě a splečnost - společenská role, pravidla vzájemného styku, práce, pracovní činnosti a role, kultura a umění, prostředí, lidové zvyky, tradice, výtvarné a dramatické umění, svět hudby, rozmanitost lidského světa.
5. Dítě a svět - příroda živá a neživá, prostředí, kde dítě žije, přírodní jevy a děje, látky a jejich vlastnosti, životní prostředí a jeho ochrana, věda a technika.
 
Jak pracujeme u nás v mateřské škole:
 

 - při výchovně vzdělávací práci vycházíme ze školního vzdělávacího programu

 - tvoříme třídní vzdělávací programy,  které vycházejí z konkrétní vzdělávací nabídky

v rámci integrovaných bloků a témat

 - aplikujeme výchovné metody včetně individuální práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami (děti s odloženou docházkou, integrované, nadané)

 - snažíme se vytvořit ve třídě a škole příjemnou atmosféru, kde se dítě cítí dobře

a v bezpečí

 - dáváme dětem možnost vyjádřit své myšlenky, postoje, pocity a názory

 - dáváme dětem možnost vybrat si činnosti, materiál, pomůcky, vlastní řešení

 - umožňujeme dětem ukončit činnost

 - reagujeme na potřeby dětí, respektujeme individuální zvláštnosti a schopnosti dětí

 - rozvíjíme dovednosti, vědomosti a schopnosti dětí dle jejich možností

 - dáváme dětem prostor k samostatnosti

 - provádíme společné hodnocení s dětmi, dáváme jim možnost hodnotit vlastní práce

 - vedeme děti k respektování a dodržování společných pravidel

 - využíváme konkrétních situací (i nepředvídatelných) k plnění cílů, jsme tvořivé, nápadité a umíme improvizovat

 - průběžně vyhodnocujeme průběh i výsledky výchovné práce, zjištěné informace

a výsledky dále používáme

 - využíváme nových poznatků a neustále se vzděláváme

 - máme odpovídající vzdělání pro práci s dětmi

návštěvníků stránky
celkem78 754