Svet-Stranek.cz
vítejte

Podmínky a organizace vzdělávání:

Podmínky a organizace vzdělávání

Budovy všech mateřských škol jsou dobře vybaveny pomůckami a materiálem. Jejich prostorové zázemí umožňuje realizaci předškolního vzdělávání v souladu
s cíli ŠVP a splňuje platné hygienické předpisy a normy. Psychohygienické podmínky podporují zdravý vývoj dítěte. Součástí každé mateřské školy jsou školní kuchyně, které zajišťují dětem plnohodnotnou zdravou a vyváženou stravu.
- provoz všech MŠ je celodenní od 6,30 do 16,30 hod.

doporučený příchod je do 8,00 hod. Pokud je potřeba, rodiče se mohou o pozdějším příchodu domluvit s třídní učitelkou.

- ve spolupráci s rodiči poskytujeme prostor a čas na adaptaci dítěte

- v mateřských školách je zaveden denní režim, který je flexibilní a lze jej přizpůsobovat dětem i rodičům

- ve třídách zachováváme skupiny dětí věkově blízké, spolupracujeme v rámci tříd i škol

- pokud to umožňují možnosti školy, respektujeme přání rodičů i rady odborníků

- dětem je poskytována kvalitní strava 3 x denně (ranní svačina, oběd, odpolední svačina), systém samoobslužný s přihlédnutím k věku a schopnostem dětí

- ve všech mateřských školách je zaveden a dodržován pitný režim, systém samoobslužný dle potřeb dětí během celého dne, druhy nápojů: čaje, instantní vitamínové nápoje, šťávy

- k rozvoji pohybových aktivit přispívá průběžné využívání relaxačních koutků, víceúčelových místností, teras, školních zahrad

- pobyt venku je každodenní s ohledem na počasí, za příznivého počasí a v letním období se pobyt venku prodlužuje a výchovně vzdělávací činnosti jsou prováděny na školních zahradách

- otužování dětí provádíme celoročně s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu dítěte. Vzduchem - pravidelné větrání, přiměřené oblékání, nepřetápění tříd, každodenní pobyt venku, zvlhčovače vzduchu. Vodou - omývání po cvičení, v letním období sprchování na školních zahradách

- odpočinek na lehátkách je zařazen po obědě s ohledem na věk dětí. U mladších dětí delší doba odpočinku, u předškoláků se zkracuje. Náhradní činnosti jsou klidná hra, zájmové kroužky, logopedie, opakovací chvilky.

 

Zdravým prostředím, zdravým pohybem, zdravou výživou a vnitřní pohodou vedeme děti ke zdravému životnímu stylu.

návštěvníků stránky
celkem78 754